Sistemi menadžmenta

SMETA

SMETA
Supplier Ethical Data Exchange

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) je sistem zasnovan na umrežavanju velikog broja kompanija iz svih delova sveta i iz svih industrijskih sektora, osmišljen da pomogne organizacijama da upravljaju podacima o performansama i radnim praksama u svom lancu snabdevanja. Članovi imaju korist od toga što mogu da direktno objavljuju svoje izveštaje sa provera kako bi bili dostupni svim članovima SEDEX-a.

Članovi SEDEX-a su usaglasili Vodič za najbolju praksu (Best Practice Guide), zajedničku metodologiju za poboljšanje standarda provere i promovisanje međusobnog prihvatanja izveštaja. Pored principa iz ETI osnovnog kodeksa (ETI Base Code), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) takođe preispituje performanse koje se odnose na radne odnose, etičko poslovanje, menadžment sistem i implementaciju ovih zahteva, podugovaranje, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.

Provera traje od jednog do četiri dana na lokaciji proveravane organizacije, u zavisnosti od broja zaposlenih. Na kraju provere, predstavlja se plan korektivnih mera, a ceo izveštaj se unosi u bazu podataka SEDEX. Nakon završetka procesa provere, sa klijentima se verifikuje ispunjenje plana korektivnih mera.

Prednosti za kompanije članice SEDEX-a:

 • poboljšani odnosi sa dobavljačima i upravljanje lancem snabdevanja;
 • zaštićena i poboljšana reputacija i smanjen reputacioni rizik;
 • poboljšana konkurentska pozicija za dobavljače;
 • demonstrirana posvećenost svih strana da poboljšaju etičke performanse;
 • poverenje kupaca /dobavljača u primenu etičkih radnih praksi;
 • transparentnost i poverenje kroz SMETA provere – nezavisno verifikovana usaglašenost;
 • procena zasnovana na zajednički ustanovljenoj metodologiji članova SEDEX-a koja je bazirana na međunarodnim standardima i primerima najbolje prakse.

Prednosti za proveravane organizacije i njihove zaposlene:

 • Pošteno, sigurno i ravnopravno radno okruženje;
 • Poboljšani uslovi rada;
 • Pošteno i kontinuirano unapređivanje etičkih praksi;
 • Kultura orijentisana prema zdravlju i bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine.

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop