Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Industrija i energetika

Zavarivanje: oprema, osoblje, pogoni​

Zavarivanje: oprema, osoblje, pogoni

Ivan Stojčić

Rudnička 14
+381 11 244 11 11
+381 65 888 79 06
ivan.stojcic@tms.rs

Sertifikacija pogona za zavarivanje prema zahtevima standarda EN 15085-2, EN ISO 3834, EN 1090-1.
Sertifikacija zavarivača u skladu sa zahtevima serije standarda EN ISO 9606 i EN ISO 14732 i AD 2000-HP3 i sertifikacija zavarivača, operatera i lemilaca u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 9606-1:2017, SRPS EN ISO 9606-2:2009, SRPS EN ISO 14732:2014 i SRPS EN ISO 13585:2013.
Kvalifikacija postupaka zavarivanja (WPQR) i lemljenja (BPAR) u skladu sa zahtevima serije standarda EN ISO 15614 i standarda EN ISO 15613 i kvalifikacija postupaka zavarivanja (WPQR) i lemljenja (BPQR) u skladu sa zahtevima SRPS ISO 15614 i SRPS ISO 15613 za koje je TMS CEE akreditovan.

Sertifikacija prema EN 15085-2
EN15085 je još jedna serija standarda koja se odnosi na zavarivanje. Za razliku od standarda serije EN ISO 3834 koji se mogu primeniti na sve
proizvode, standard EN 15085 se odnosi samo na izradu delova na železnici. Svaki od delova standarda, kojih ima ukupno 6, ima svoju specifičnost, a opet svi se odnose na izradu delova zavarivanjem metalnih delova isključivo na železnici.

Sertifikacija proizvođača odvija se u skladu sa zahtevima EN 15085-2.
Inspektori koji imaju ovlašćenja za proveru u skladu sa ovim standardom,
proveravaju proizvođača sa stanovišta kompetentnosti osoblja, adekvatnosti
opreme i infrastrukture. Ono sa čim se možemo pohvaliti je svakako i auditor za EN 15085-2, koji je jedan od retkih, ne samo u Srbiji već i u okruženju.

Sertifikacija organizacije prema EN ISO 3834
EN ISO 3834 je serija standarda koji se bave kvalitetom zavarenih spojeva koji nastaju topljenjem metalnih materijala i nije vezana za vrstu proizvoda. Za većinu proizvodnih firmi je poželjno da imaju sertifikat, koji je od nezavisne, sertifikacione kuće, izdat u skladu sa zahtevima nekog od standarda iz serije EN ISO 3834.

Svaki od standarda iz serije EN ISO 3834 definiše odgovarajuće zahteve koje proizvođač zavarenih delova mora da ispuni, kako u radionici tako i na gradilištu. Zahtevi se odnose prvenstveno na kompetentnost osoblja i adekvatnost opreme i infrastrukture. Ispunjavanje ovih zahteva predstavlja
garanciju da je zavarivanje, kao jedan od specijalnih i važnih procesa,
izvedeno na odgovarajući način i time proizvođač dokazuje svoju sposobnost da proizvede zavaren proizvod i/ili konstrukciju u skladu sa zahtevanim
kriterijumima.

Dugogodišnje iskustvo je potvrdilo da jedan od glavnih zahteva standarda EN ISO 3834-2, kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) i zapošljavanje kompetentnog kadra u zavarivanju, daju sigurnost da će se dobiti proizvod koji ispunjava definisane zahteve kvaliteta.

Sertifikacija osoba
Minimalni zahtevi u svakoj proizvodnoj organizaciji su zahtevi za obučenim, ali i sertifikovanim osobljem. Proizvodne organizacije najčešće imaju potrebu za sertifikovanim osobljem koje se bavi zavarivanjem i lemljenjem. TMS CEE doo poseduje domaću akreditaciju za sertifikaciju osoba u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 i akreditacioni broj 07-013.

U ovom trenutku, TMS CEE doo može da sertifikuje zavarivače, operatere i lemioce u skladu sa zahtevima sledećih standarda odnosno šema sertifikacije:

Zavarivači – zavarivanje topljenjem metalnih materijala
ŠEMA 1 – Šema sertifikacije osoba (TMS 01) u oblasti zavarivanja – Zavarivači (zavarivanje čelika)

SRPS EN ISO 9606-1:2017, Zavarivanje topljenjem – Deo 1, Čelici

ŠEMA 2 – Šema sertifikacije osoba (TMS 02) u oblasti zavarivanja – Zavarivači (zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma)

SRPS EN ISO 9606-2:2009, Zavarivanje topljenjem – Deo 2 – Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma

Operateri
ŠEMA 3 – Šema sertifikacije osoba (TMS 03) u oblasti zavarivanja – Operateri zavarivanja

SRPS EN ISO 14732:2014, Automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala

Lemioci – Tvrdo lemljenje
ŠEMA 4 – Šema sertifikacije osoba (TMS 04) u oblasti lemljenja – Lemioci (Tvrdo lemljenje)

SRPS EN ISO 13585:2013, Tvrdo lemljenje — Kvalifikacioni ispit lemioca i operatera lemljenja

Sam proces sertifikacije počinje popunjavanjem obrasca tms_so_01, Prijava, koju možete preuzeti na našem sajtu www.tms.rs .

Pravila sertifikacije osoba opisana u dokumentu TMS PR 08, Pravila sertifikacije osoba nalaze se na našem sajtu.

Evidencija izdatih sertifikata se vodi, a podaci iz pomenute evidencije, zbog odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti “Službeni glasnik RS”, 87/2018, dostupni su samo na zahtev, uz zahtev poslat na office@tms.rs.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) i kvalifikacija tehnologije lemljenja (BPAR -Brazing Procedure Approval test Record)

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) je postupak u kome nezavisna, sertifikaciona kuća praktično daje sertifikat koji znači da je tehnologija zavarivanja koju koristi proizvođač, potvrđena i dokazana.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja se vrši u skladu sa mnogobrojnim standardima serije EN ISO 15614 i/ili standardom EN ISO 15613, odnosno za preuzete standarde serije SRPS EN ISO 15614 i/ili standardom SRPS EN ISO 15613, za kvalifikacije urađene pod domaćim akreditacijom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012. TMS CEE poseduje akreditacioni broj 06-047 za Kontrolno telo tipa A. Svaki od standarda iz pomenute serije odnosi sena odgovarajuću oblast/postupak/vrstu materijala kod zavarivanja metalnih materijala.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (BPAR – Brazing Procedure Approval test Record) je postupak u kome nezavisna, sertifikaciona kuća praktično daje sertifikat koji znači da je tehnologija lemljenja koju koristi proizvođač, potvrđena i dokazana.

Proizvođač u skladu sa odgovarajućim standardom priprema uzorke koje zavaruje/lemi u prisustvu inspektora zavarivanja. Svaki od uzoraka se šalje u akreditovanu laboratoriju gde se vrše ispitivanja sa i bez razaranja. Vrste i obim ispitivanja su definisani u odgovarajućem standard, odnosno šemi sertifikacije za WPQR-ove pod domaćom akreditacijom.

Nakon dobijanja pozitivnih rezultata, nezavisna kuća izdaje dokument koji je praktična potvrda tehnologije zavarivanja određenim postupkom. Zavarivačima/lemiocima koji zavaruju probne komade, izdaju se sertifikati za zavarivača/lemioca u skladu sa nekim od standarda iz odgovarajuće serije standarda.

  • Uslovi za realizaciju
  • Prijava za sertifikaciju osoba
  • Pravila sertifikacije osoba
  • Pravila korišćenja sertifikata
  • Šema sertifikacije osoba (TMS 01)
  • Šema sertifikacije osoba (TMS 02)
  • Šema sertifikacije osoba (TMS 03)
  • Šema sertifikacije osoba (TMS 04)

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop