Sistemi menadžmenta

ISO 22301 Kontinuitet poslovanja

ISO 22301
Kontinuitet poslovanja

Upravljanje rizicima kao što su prirodne katastrofe, nestanak struje, sajber napadi, pandemije, ljudske greške i slični incidenti koji dovode do poremećaja, znači da organizacijama treba efikasno upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM) kako bi im se pomoglo da se brzo oporave od bilo kog takvog događaja.

ISO 22301: 2019 (Bezbednost i otpornost – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Zahtevi) je međunarodni standard koji opisuje kako upravljati kontinuitetom poslovanja u organizaciji.

Fokus ISO 22301 je da se osigura kontinuitet u poslovnoj isporuci proizvoda i usluga nakon pojave incidenta koji izaziva poremećaj. To se postiže sagledavanjem prioriteta kontinuiteta poslovanja (kroz analizu uticaja poslovanja), koji potencijalni događaji mogu izazvati poremećaj i uticati na poslovne operacije (kroz procenu rizika), definisanjem šta treba preduzeti da se takvi događaji ne bi dešavali, a zatim definisanjem kako oporaviti minimalne i normalne operacije u najkraćem mogućem vremenskom roku. Strategije i rešenja koja treba da se primene obično su u obliku politika, procedura i tehničke/fizičke primene (npr.: objekti, softver i oprema). Implementacija ISO 22301 uključivaće ne samo postavljanje organizacionih pravila koja su potrebna, već i razvijanje planove i dodelu tehničkih i drugih resursa kako bi se omogućio kontinuitet i oporavak poslovnih aktivnosti.

Kao rezultat imlemantacije i sertifikacije BCMS, organizacije će:

  • pokazati da štite život, imovinu i životnu sredinu
  • zaštititi i poboljšati reputaciju i kredibilitet
  • doprineti konkurentskoj prednosti tako što će im omogućiti da rade tokom poremećaja
  • smanjiti troškove koji nastaju zbog poremećaja i poboljšati sposobnost da ostanu efikasna tokom njih
  • doprinose ukupnoj organizacionoj otpornosti
  • jačati poverenje zainteresovanih strana
  • smanjiti pravnu i finansijsku izloženost
  • pokazati sposobnost da upravljaju rizikom i rešavaju operativne ranjivosti.

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop