Sistemi menadžmenta

ISO 50001:2018 Sistemi menadžmenta energijom

ISO 50001:2018
Sistemi menadžmenta energijom

Sadrži zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a sa ciljem da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

ISO 50001 dizajniran je da pomogne organizacijama da poboljšaju svoje energetske performanse kroz bolje korišćenje svojih energetski sredstava. Poboljšane energetske performanse mogu brzo da obezbede koristi za organizaciju tako što će joj maksimizirati korišćenje izvora energije i sredstava koja se odnose na energiju, smanjujući troškove i potrošnju. ISO 50001 je primenljiv na velike i male organizacije.

Uvođenje standarda ISO 50001 organizaciji može doneti sledeće komparativne prednosti:

  • Poboljšanje energetskih performansi uključujući energetsku efikasnost, upotrebu i potrošnju energije
  • Smanjenje troškova koje se postiže merenjem i praćenjem EnMS-a koje pomaže u kontrolisanom korišćenju energije
  • Kontinuirano unapređenje sistema upravljanja energijom
  • Smanjenje uticaja na životnu sredinu
  • Kontinuirano poboljšanje
  • Usaglašavanje organizacije sa zakonskim propisima u pogledu energetske efikasnosti i upravljanja energijom
  • Poboljšanje ugleda i stvaranje konkurentske prednosti kroz javno demonstriranje društvene odgovornosti i energetske svesti

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop