Sistemi menadžmenta

ISO 37001 – Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 37001
Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima i kroz njihov lanac snabdevanja uključujući odnose sa zainteresovanim stranama. Standard predstavlja alat za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprečava, otkriva i rešava podmićivanje.

Sistem može da bude samostalan ili integrisan u celokupan sistem menadžmenta. Ovaj standard se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:

 • mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
 • mitom od strane organizacije;
 • mitom od strane osoblja organizacije koje deluje u njeno ime ili u njenu korist;
 • mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji deluju u njeno ime ili u njenu korist;
 • mitom prema organizaciji;
 • mitom prema osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
 • mitom prema poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
 • direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).

Standard uspostavlja zahteve i daje uputstvo za sistem menadžmenta projektovan da pomogne organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa zakonima protiv mita i dobrovoljno prihvaćenim zahtevima primenljivim na njene aktivnosti. Zahtevi ovog dokumenta su generički i namera je da budu primenljivi na sve organizacije (ili delove organizacije), nezavisno od tipa, veličine ili prirode aktivnosti, bez obzira na to da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Primenom povezanih mera i kontrola, uključujući prateće smernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahteve za:

 • politiku i procedure protiv podmićivanja,
 • rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta,
 • nadzor odgovornih menadžera,
 • obuku za borbu protiv podmićivanja,
 • procenu rizika i proveru projekata i poslovnih partnera,
 • finansijsku kontrolu, kontrolu nabavke, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju,
 • izveštavanje, praćenje, istraživanje i pregled,
 • korektivne mere i stalno poboljšavanje.

Prednosti ISO 37001:

 • osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost
 • poboljšava rad i kontrolu nad procesima
 • promoviše etičku poslovnu kulturu
 • uspostavlja poverenje i osigurava primenu najboljih praksi protiv davanja i/ili primanja mita
 • štiti kompaniju, akcionare i rukovodstvo od negativnih efekata povezanih sa podmićivanjem
 • smanjuje reputacioni rizik

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop