Sertifikacija proizvoda

Overavanje etilometara

Overavanje etilometara

Osobe za kontakt:
Duško Runjaić 060/555-79-18
Stefan Milošević 065/888-79-15

Od februara 2018. TMS CEE doo je u svoj asortiman uvrstio uslugu overavanja etilometara. Overavanje se vrši na svakih šest meseci ili pre tog roka ukoliko dođe do bilo kakve servisne intervencije na uređaju. Laboratorija se nalazi na lokaciji Rudnička 2, Beograd, a usluge se pružaju i u dogovoru sa serviserima i proizvođačima etilometara.

Rešenjem Direkcije za mere i dragocene metale, br. 393-4/0-02-4410/3 od 29.01.2018. godine, dobili smo ovlašćenje za vršenje poslova prvog, redovnog i vanrednog overavanja etilometara.

Stoga molimo sve zainteresovane, da nam ubuduće:

 • Zahteve za overavanje dostavljate u skladu sa obrascem koji se može preuzeti na dnu ove stranice
 • Da ukoliko uklonite stare žigove sa merila, dostavite i spisak uklonjenih žigova, po merilima
 • Da sa merilima dostavite i odgovarajuće usnike
 • Da najavite veće količine merila koje planirate da donesete na overavanje

Iznos naknade za overavanje etilometara biće u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije, “Službeni glasnik RS” 68/2010, 72/2010 i 50/2013, odnosno:

 • 450,00 RSD za overavanje etilometra, po komadu,
 • 2400,00 RSD po Uverenju o overavanju, po etilometru, po komadu
  Ukupno : 2850,00 RSD po etilometru, za šta ovlašćeno telo izdaje fakturu
 • 320,00 RSD Republička administrativna taksa na zahtev i po komadu etilometra. Ovaj iznos se uplaćuje na račun Budžeta R. Srbije – sa namenom Republičke administrativne takse. Za uplatu Republičkih administrativnih taksi je neophodno dostaviti dokaz prilikom podnošenja zahteva.

Ukupan iznos naknada uplaćuje se unapred.

 • Zahtev za overavanje
 • Ovlašćenje

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop